Metodik prevence

ThDr. Renata Chytilová Th.D.

Náplň práce:

Hlavní úkolem  je vychovávat děti a mládež ke zdravému životnímu stylu, k rozvoji jejich osobnosti a osvojení pozitivního sociálního chování ve škole, ale i v rodinách a celé společnosti. Získané dovednosti by měly vést ke snižování projevů rizikového chování u dětí všech věkových kategorií.  Aktivity zahrnuje zpracovaná „Minimální preventivní program“ .

Prevence rizikového chování u dětí a mládeže představuje aktivity ve všech oblastech prevence:

 • drogové závislosti, alkoholismu a kouření,
 • kriminality a delikvence,
 • virtuálních drog,
 • patologického hráčství,
 • záškoláctví,
 • šikanování, vandalismu aj. forem násilného chování,
 • xenofobie, rasismus, intolerance a antisemitismu,
 • zdravé výživy,
 • ochrana člověka za mimořádných situací,
 • chování v dopravním prostředku a prostředí.

Plán práce: 

 • spolupráce s výchovným poradcem
 • spolupráce se speciálním pedagogem
 • spolupráce s třídními učiteli
 • spolupráce s ostatními odborníky:
  • Centrum drogové prevence a krizové pomoci Kladno (CDP a KP), (programy zaměřené na prevenci užívání návykových látek, zdravý životní styl, práci s klimatem třídy, prevenci HIV/AIDS),
  • Zdravotní ústav Kladno (programy zaměřené na prevenci AIDS/HIV, užívání návykových látek, zdravý životní styl (prevence nemocí, poruch příjmu potravy),
  • Pedagogicko-psychologická poradna Kladno,
  • Speciálně pedagocké centrum Kladno,
  • OHES Kladno,
  • Referát sociálních věcí OÚ Kladno, MěÚ Kladno,
  • MP Kladno,
  • Středisko ohrožených dětí,
  • Městská policie Kladno,
  • Policie ČR Kladno,
  • HZS Kladno,
  • Lékaři a klinický psycholog,
  • Rodiče,
  • Jídelna.
 • probírání jednotlivých témat, která se týkají minimálního preventivního projektu v hodinách  
 • mimoškolní sportovní akce
 • aktivní využívání volného času
 • zaměření na boj proti záškoláctví, šikanování, alkoholismu hraní na automatech s ohledem na žáky ze sociálně slabších rodin
  • pravidelná spolupráce s Policií ČR,
  • pravidelná spolupráce s rodiči – výchovné komise, jednání s problémovými žáky,
  • jednání s protidrogovým centrem,
  • průběžná spolupráce s odborem sociálních věcí na magistrátě, referát soc. věcí OÚ.
 • problematika drog a zneužívání návykových látek:
  • zahrnuta ve školním řádu,
  • pravidelné informace na třídních hodinách a pedagogických poradách,
  • spolupráce s CDP a KP,
  • vyučování v daných předmětech,
 • péče o zdraví a chování v dopravním provozu
 • jednorázové akce:
  • zapojování žáků do různých jednorázových akcí – soutěží,
  • besedy pro žáky s problematikou rizikového chování – šikanování a agresivita, drogy a já, zneužívání a týrání dětí, zdravý životní styl, závislost na automatech, komunikace a já, dopravní prostředky,
  • výjezdy na školy v přírodě,
  • zapojení žáků do vědomostních soutěží,
  • exkurze a školní výlety,
  • návštěvy divadelních a filmových představení + KMD,
  • udržování českých tradic – Mikuláš, Vánoce, Velikonoce, Den dětí,
  • spolupráce se ZUŠ.
 • aktivity pro rodiče:
  • informace rodičům o záměrech a způsobech realizace prostřednictvím tř. schůzek, webových stránek, nástěnek,
  • zapojování rodičů do aktivit školy

Seznam zařízení zabývajících se výchovně-vzdělávacími problémy a prevencí sociálně - patologických jevů:

 • Pedagogicko-psychologická poradna, C. Boudy 2953, 272 01 Kladno,
 • Speciálně pedagogické centrum, Pařížská 2249, 272 01 Kladno,
 • Odbor sociálních věcí Okresního úřadu Kladno, Severní 2952, 272 04 Kladno,
 • Úřad práce, Dukelských hrdinů 1372, 272 01 Kladno,
 • Středisko výchovné péče, Dr. Beneše 528, Slaný,
 • Okresní hygienická stanice, Gen. Klapálka 1583, 272 01 Kladno,
 • Městská policie Kladno, Městský úřad, nám. Starosty Pavla, 272 01 Kladno.

Důležitá telefonní čísla:

 • Linka důvěry Kladno (CDP)  - 312 682 177
 • Linka bezpečí Kladno - 312 684 444
 • Linka bezpečí -  800 155 555