Školní psycholog

Mgr. Bc. Ing. Jitka Tenklová

Náplň práce:

Školní psycholožka nabízí: 

  • psychologické poradenství v osobních problémech žáků
  • skupinovou a individuální práci s žáky zaměřenou na techniky a hygienu učení
  • skupinovou práci s žáky zaměřenou na osobnostní rozvoj – seberozvojové programy

Další kompetence školní psycholožky:

  • realizace anket a dotazníkových šetření ve škole s cílem zkvalitnit systém výuky a přístup k žákům ze strany školy
  • diagnostika sociálního klimatu ve třídách a práce s třídními kolektivy
  • podpůrné programy pro oblast spolupráce třídního učitele se třídou
  • individuální konzultace pro žáky, učitele, zákonné zástupce
  • spolupráce se školskými poradenskými zařízeními a dalšími institucemi
  • participace na činnostech školního poradenského pracoviště (metodik prevence + výchovný poradce + speciální pedagog + školní psycholog)