Speciální pedagog

Mgr. Jindřiška Čermáková, MBA

Školní speciální pedagog vykonává činnosti zaměřené na odbornou podporu integrovaných žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a všech ostatních žáků, kteří potřebují speciálně pedagogickou podporu a péči založenou na krátkodobých či dlouhodobých podpůrných opatřeních. O svých činnostech vede písemnou dokumentaci v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Náplň práce:

 • koordinuje a metodicky vede činnost asistentů pedagoga, třídních učitelů a dalších pedagogů
 • vytváří podmínky pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • metodické vedení při zpracování IVP
 • vytváří podmínky pro vzdělávání žáků mimořádně nadaných
 • depistážní činnost (vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, základní diagnostika vzdělávacích a výchovných problémů žáků)
 • provádění, event. zajištění krátkodobé i dlouhodobé individuální práce se žákem, skupinou žáků (speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, činnosti reedukační, kompenzační, stimulační)
 • přijímá a podává podněty k návrhům nových metod a forem práce se žáky
 • úprava školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů
 • zajišťuje metodickou pomoc učitelům integrovaných dětí a asistentům pedagoga
 • spolupráce s odbornými institucemi a odborníky (SPC, PPP, SVP, dětští psychologové, ...), vedení databáze spolupracovníků
 • zajištění optimální odborné pomoci i ostatním žákům ZŠ, kteří takovou pomoc potřebují (prevence školní neúspěšnosti, práce se žáky prospěchově neúspěšnými)
 • individuální konzultace a pomoc žákům, rodičům a učitelům
 • vede databázi a dokumentaci integrovaných žáků a žáků s vývojovými poruchami učení, shromažďuje a soustřeďuje odborné zprávy a informace o žácích v péči speciálních poradenských pracovišť, návrhy a realizovaná opatření pro vzdělávání těchto žáků v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
 • vedení písemných záznamů o rozsahu a obsahu činností, navržených a realizovaných opatření