Výchovný poradce

Mgr. Zdena Kunertová

Od 1. 9. 2016 vešla v platnost vyhláška 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Tato vyhláška mění způsob přístupu k žákům se specifickými poruchami učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, …), dalšími postiženími či znevýhodněními a nadáním.

Kontrolní vyšetření ze školských poradenských zařízení (PPP, SPC) pokračují dle starého režimu. Pokud budete  svoje dítě chtít poprvé vyšetřit ve školském poradenském zařízení  po 1. 9. 2016, je třeba konzultovat nejdříve s třídním učitelem, popř. s výchovnou poradkyní. Po domluvě bude třeba vyhotovit plán pedagogické podpory, který bude po třech měsících vyhodnocen a jeho trvání může být prodlouženo.  Bez tohoto dokumentu nelze žádat o vyšetření ve školském poradenském zařízení.

Výchovný poradce je zavázán k respektování důvěrnosti, která chrání osobní sdělení. Informace a důvěrná data o žácích a jejich rodičích, která se výchovný poradce dozví v souvislosti s výkonem své poradenské činnosti, jsou ochraňována v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Náplň práce:

 • pedagogicko-psychologické poradenství pomoc při řešení problémů v prospěchu, chování, v problémových životních situacích,  spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou, speciálně pedagogickým centrem, zdravotnickými zařízeními, odborem sociální péče a ostatními institucemi,
 • kariérové poradenství – volba povolání spolupráce s třídními učiteli,  středními školami, Úřadem práce, administrativa, průběh a výsledky přijímacího řízení.

Plán práce:

 • konzultace pro žáky, rodiče, učitele,
 • sledování a evidence žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • sledování a evidence žáků s poruchou chování,
 • průběžné zajišťování akcí k volbě povolání pro vystupující žáky,
 • průběžné zajišťování a doplňování materiálů z oblasti volby povolání,
 • jednání se žáky, rodiči, učiteli, zástupci odborných pracovišť,
 • spolupráce s PPP, kurátory OSPODu, SVP, Policií ČR a dalšími společenskými a odbornými pracovišti,
 • organizace výchovné komise, řešení a projednávání studijních, kázeňských, výchovných problémů,
 • spolupráce s pracovníky SPC a PPP, spolupráce při tvorbě  a kontrole IVP,
 • sledování a evidence přijímacího řízení na SŠ, SOU, OU,
 • porady a další vzdělávání výchovných poradců,
 • správa databáze žáků s výchovnými problémy, žáků s individuálním vzdělávacím plánem,
 • vedení dokumentace spojené s volbou povolání.