Sdružení rodičů

Kompetence "Školního sdružení rodičů"

Cíl a činnost:

Školní sdružení rodičů (dále jen "sdružení") je dobrovolným sdružením rodičů a dalších zákonných zástupců, kteří se zajímají o výchovu  a výuku dětí v Masarykově jubilejní základní škole Hřebeč. Sdružení je zcela nezávislé na politických stranách, orgánech státní správy i samosprávy a jiných organizací, ale spolupracuje s nimi na základě partnerství a vzájemného respektování.

Činnost je zaměřena na:

  • vzájemnou spolupráci a podporu mezi rodiči, učiteli, vedením školy a zřizovatelem školy,
  • předkládání stanovisek, podnětů a doporučení souvisejícími se vzdělávacími cíli a prostředky výchovy a výuky,
  • respektování práv, potřeb a zájmů dětí, vytváření bezpečného  a rozvíjejícího psychosociálního klimatu ve škole,
  • předkládání informací svým členům i ostatním rodičům o konkrétních aktivitách a jejich výsledcích činnosti.

Členem sdružení rodičů může být každý rodič nebo jiný zákonný zástupce žáka školy, kerý souhlasí se stanovami sdružení, člen sdružení má právo volit své zástupce, aktivně se spolupodílet na činnosti sdružení, být navrhován a volen do orgánů sdružení, vyjadřovaat své názory, náměty, připomínky, osobně se účastnit projednávání svých návrhů, nahlédnout do účetní evidence.

Člen sdružení má povinnost dodržovat stanovy, aktivně se podílet na plnění cílů sdružení, případně svědomitě vykonávat funkci v orgánech sdružení.

Orgány školního sdružení rodičů - shromáždění zástupců, výbor sdružení, předseda sdružení, revizor

Shromáždění zástupců volí výbor, předsedu, revizora, rozhoduje o změnách stanov a zrušení sdružení. Shromáždění svolává předseda, nejméně dvakrát ročně. Jednání shromáždění jsou veřejná. Shromáždění je usnášeníschopné, je-li na něm přítomno alespoň deset procent zástupců. Hlasovací právo jednotlivých zástupců je rovné. Z jednání shromáždění zástupců se utvoří zápis, který podepisuje předseda a jeden zvolený ověřovatel.

Výbor sdružení má nejméně pět členů (zástupci z jednotlivých ročníků žáků). Volí předsedu, řídí činnost sdružení, vede účetní evidenci. Dále připravuje rozpočet, připravuje podklady pro jednání shromáždění zástupců a svolává jeho zasedání. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

Předseda je statutárním zástupcem sdružení, zastupuje sdružení, jedná za něj, při jednání je vázán rozhodnutím výboru.

Revizor kontroluje činnost sdružení a hospodaření s finančními prostředky sdružení, likvidace účtů a další doklady sdružení. Zjistí-li revizor nedostatky, vyzve výbor sdružení ke zjednání nápravy. Revizor je zodpovědný shromáždění zástupců, kterému předkládá zprávy o své činnosti nejméně dvakrát ročně. 

Hospodaření

  • zdroje majetku tvoří sponzorské dary, výnosy akcí školy, na kterých se sdružení podílí a dotace a příspěvky z veřejných rozpočtů

Zrušení sdružení

  • o zrušení školního sdružení rodičů rozhoduje shromáždění zástupců, zvolí likvidační komisi, která ukončí činnost sdružení a vypořádá jeho závazky, likvidační zůstatek může být použit pouze pro činnost školy

Závěrečná ustanovení 

  • tento statut je platný dnem registrace sdružení, ve Hřebči, dne 10. 2. 2003

Předseda

Jaroslav Opatrný

Zástupci rodičů I.A

Věra Klímová

Kateřina Biskupová, Dis.

Zástupci rodičů I.B

Bc. Karel Raulím

Zástupci rodičů II.

Ing. Petra Štochlová PhD.

Ing. Eva Langhammer

Zástupci rodičů III.

Andrea Pácalová

Zástupci rodičů IV.

Nikola Piskáčková

Zástupci rodičů V.

Mgr. Martina Bartušková

Zástupci rodičů VI.A

Ing. David Matys

Zástupci rodičů VII.

Andrea Pácalová

Zástupci rodičů VIII.

Mgr. Edita Holušová

Ing. Jitka Klicmanová

Zástupci rodičů IX.

Gabriela Hladká

Michaela Plánská