Školská rada

Období 2021/2024

Školská rada umožňuje rodičům žáků, pracovníkům školy, občanům obce a dalším osobám podílet se na správě školy. Školskou radu zřizuje zastupitelstvo obce Hřebeč. Školská rada navazuje na činnost Rady školy, zřízené rozhodnutím zastupitelstva obce v roce 2001.

Kompetence "Školské rady"

Podle zákona č. 561/2004 Sb., §168

  • Vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování.
  • Schvaluje výroční zprávu o činnosti školy.
  • Schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny.
  • Schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání.
  • Podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy.
  • Projednává návrh rozpočtu školy, zprávu o hospodaření školy a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření.
  • Projednává inspekční zprávy České školní inspekce.
  • Podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.
  • Podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy.

Členství ve Školské radě

Členové rady jsou voleni nebo jmenováni na funkční období tří let. Třetinu členů jmenuje zřizovatel, třetina je volena pedagogickými pracovníky z řad pracovníků školy a třetinu volí zákonní zástupci žáků ze svých řad.

Složení Školské rady pro funkční období 2021 - 2024 (tři roky):

Zástupci zřizovatele

Mgr. František Broza

frantisek.broza@hrebec.cz

Lukáš Konvica

Předseda

lukas.konvica@hrebec.cz

Zástupci rodičů a zákonných zástupců

Bronislava Mrkvová

brondulka@seznam.cz

Terezie Valdmanová

terezie.valdmanova@seznam.cz

Zástupci pedagogických pracovníků

Mgr. Zdena Kunertová

kunertova@zshrebec.cz

Mgr. Magdalena Todorova

magda.todorova@zshrebec.cz