Přijímací řízení na SŠ 2023/2024


Informace ohledně přijímacího řízení na střední školy a důležité odkazy:

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervator
https://www.infoabsolvent.cz/
https://www.cermat.cz/
http://www.nuv.cz
https://www.stredniskoly.cz/
https://www.atlasskolstvi.cz/ 
https://kr-stredocesky.cz/


2023-422_o_přijímacím_řízení.docx

MŠMT_metodika_přijímací_řízení_2024.docx


Přijímací řízení s talentovou zkouškou:

-        přihlášky podány

-        talentová zkouška se koná

  • od 2. ledna do 15. února – Gymnázium se sportovní přípravou
  • od 15. ledna do 31. ledna – Konzervatoř
  • od 2. ledna do 15. ledna – ostatní obory vzdělání

-        sdělení o výsledku talentové zkoušky zveřejní ředitel SŠ, nejde o rozhodnutí o přijetí

  • do 15. února
  • netýká se Gymnázií se sportovní přípravou
  • ředitel konzervatoře nezasílá sdělení

-        možnost uchazečů podat přihlášku do oborů bez TZ od 1. února do 20. února 2024

-        počet přihlášek bez TZ je tři

-        do přihlášky dle své priority zařadí i původně přihlášené obory vzdělání s TZ

-        pokud uchazeč nestanoví prioritu všech svých zvolených oborů vzdělání (např. chybně podá novou přihlášku bez oborů vzdělání s TZ nebo nepodá novou přihlášku vůbec), má právo stanovit správné pořadí dle priority až do 15. března 2024

-        výsledky přijímacího řízení zveřejní všechny SŠ 15. května 2024

 

Přijímací řízení bez talentové zkoušky:

-        zveřejnění kritérií přijímacího řízení na SŠ do 31. ledna 2024

-        počet přihlášek do prvního kola přijímacího řízení jsou tři

-        uchazeč na přihlášce uvede pořadí škol (oborů vzdělání), v jakém preferuje své přijetí

-        po uplynutí termínu pro podání přihlášky nelze pořadí oborů vzdělání měnit

-        termín podání přihlášky je od 1. února do 20. února 2024

 

Tři způsoby podání přihlášek:

-        prostřednictvím informačního systému s využitím prostředků pro elektronickou identifikaci (bankovní identita) – systém rozešle přihlášky na dané školy

-        výpisem z informačního systému bez využití prostředku pro elektronickou identifikaci – zadání do informačního systému, vytištění přihlášek a doručení na jednotlivé školy zvlášť osobně/poštou

-        na papírovém tiskopisu – doručení na každou školu zvlášť osobně/poštou, na všech přihláškách musí být pořadí oborů vzdělání shodné, na SŠ budou muset zadat do informačního systému

 

Součásti přihlášky:

-        čestné prohlášení, že nezletilý uchazeč souhlasí s jejím podáním a obsahem (formulář zatím není k dispozici, možná bude jen zaklikávací okénko v systému)

-        potvrzení od lékaře jako samostatná příloha přihlášky (nepotvrzuje se tedy v přihlášce), formulář není zatím k dispozici, na potvrzení od lékaře musí být správný kód oboru/oborů vzdělání, rozešlu hned, jak bude k dispozici

-        prosté kopie dokladů (nemusí být úředně potvrzené) stanovených legislativou a ředitelem SŠ (doporučení z PPP, diplomy, vysvědčení, případně výpis známek vygenerovaný ZŠ ze školní matriky, apod.)

-        v případě pochybností může ředitel SŠ požadovat předložení originálu dokumentů přiložených k přihlášce

Přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky:

-        test z českého jazyka trvá 60 minut

-        test z matematiky trvá 70 minut

-        uchazeč, který se hlásí alespoň do jednoho oboru vzdělání s maturitní zkouškou, může jednotné přijímací zkoušky konat dvakrát

-        místo konání zkoušky stanoví uchazeči Cermat, může být i dvakrát v téže škole

-        termíny konání přijímacích zkoušek jsou 12. dubna a 15. dubna 2024

-        uchazeči se do hodnocení přijímacího řízení započte lepší výsledek z každého testu

-        náhradní termíny konání přijímací zkoušky jsou 29. a 30. dubna 2024

Školní přijímací zkoušky (týká se převážně učilišť, kde se nekoná jednotná přijímací zkouška)

-        termíny školních přijímacích zkoušek vyhlásí ředitel SŠ v období od 15. března 2024 do 23. dubna 2024

Hodnocení uchazečů v 1. kole přijímacího řízení:

-        umístí-li se uchazeč na místě opravňujícím k přijetí do více oborů vzdělání, bude přijat do oboru v přednostnějším pořadí uvedeném na přihlášce, do ostatních oborů nebude přijat

-        ruší se zápisový lístek

-        odvolání lze podat do tří pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení, rozhodnutí o odvolání může být kladné jen v případě porušení legislativy, chybně ohodnocené přijímací zkoušky, nemá smysl se odvolávat proti nepřijetí z důvodu možného uvolnění kapacity, případnou volnou kapacitu může ředitel naplnit až v dalším kole přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení zveřejní všechny SŠ 15. května 2024.