Přijímací řízení na SŠ

Informace ohledně přijímacího řízení na střední školy a důležité odkazy:

Přijímací řízení s talentovou zkouškou:

Přihlášky podány

Talentová zkouška se koná

 • od 2. ledna do 15. února – Gymnázium se sportovní přípravou
 • od 15. ledna do 31. ledna – Konzervatoř
 • od 2. ledna do 15. ledna – ostatní obory vzdělání

Sdělení o výsledku talentové zkoušky zveřejní ředitel SŠ, nejde o rozhodnutí o přijetí do 15. února, netýká se Gymnázií se sportovní přípravou, ředitel konzervatoře nezasílá sdělení

 • Možnost uchazečů podat přihlášku do oborů bez TZ od 1. února do 20. února 2024
 • Počet přihlášek bez TZ je tři
 • Do přihlášky dle své priority zařadí i původně přihlášené obory vzdělání s TZ
 • Pokud uchazeč nestanoví prioritu všech svých zvolených oborů vzdělání (např. chybně podá novou přihlášku bez oborů vzdělání s TZ nebo nepodá novou přihlášku vůbec), má právo stanovit správné pořadí dle priority až do 15. března 2024
 • Výsledky přijímacího řízení zveřejní všechny SŠ 15. května 2024

Přijímací řízení bez talentové zkoušky:

 • Zveřejnění kritérií přijímacího řízení na SŠ do 31. ledna 2024
 • Počet přihlášek do prvního kola přijímacího řízení jsou tři
 • Uchazeč na přihlášce uvede pořadí škol (oborů vzdělání), v jakém preferuje své přijetí
 • Po uplynutí termínu pro podání přihlášky nelze pořadí oborů vzdělání měnit
 • Termín podání přihlášky je od 1. února do 20. února 2024

Tři způsoby podání přihlášek:

 • prostřednictvím informačního systému s využitím prostředků pro elektronickou identifikaci (bankovní identita) – systém rozešle přihlášky na dané školy
 • výpisem z informačního systému bez využití prostředku pro elektronickou identifikaci – zadání do informačního systému, vytištění přihlášek a doručení na jednotlivé školy zvlášť osobně/poštou
 • na papírovém tiskopisu – doručení na každou školu zvlášť osobně/poštou, na všech přihláškách musí být pořadí oborů vzdělání shodné, na SŠ budou muset zadat do informačního systému

Součásti přihlášky:

 • čestné prohlášení, že nezletilý uchazeč souhlasí s jejím podáním a obsahem (formulář zatím není k dispozici, možná bude jen zaklikávací okénko v systému)
 • potvrzení od lékaře jako samostatná příloha přihlášky (nepotvrzuje se tedy v přihlášce), formulář není zatím k dispozici, na potvrzení od lékaře musí být správný kód oboru/oborů vzdělání, rozešlu hned, jak bude k dispozici
 • prosté kopie dokladů (nemusí být úředně potvrzené) stanovených legislativou a ředitelem SŠ (doporučení z PPP, diplomy, vysvědčení, případně výpis známek vygenerovaný ZŠ ze školní matriky, apod.)
 • v případě pochybností může ředitel SŠ požadovat předložení originálu dokumentů přiložených k přihlášce

Přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky:

 • test z českého jazyka trvá 60 minut
 • test z matematiky trvá 70 minut
 • uchazeč, který se hlásí alespoň do jednoho oboru vzdělání s maturitní zkouškou, může jednotné přijímací zkoušky konat dvakrát
 • místo konání zkoušky stanoví uchazeči Cermat, může být i dvakrát v téže škole
 • termíny konání přijímacích zkoušek jsou 12. dubna a 15. dubna 2024
 • uchazeči se do hodnocení přijímacího řízení započte lepší výsledek z každého testu
 • náhradní termíny konání přijímací zkoušky jsou 29. a 30. dubna 2024

Školní přijímací zkoušky (týká se převážně učilišť, kde se nekoná jednotná přijímací zkouška)

 • termíny školních přijímacích zkoušek vyhlásí ředitel SŠ v období od 15. března 2024 do 23. dubna 2024

Hodnocení uchazečů v 1. kole přijímacího řízení:

 • umístí-li se uchazeč na místě opravňujícím k přijetí do více oborů vzdělání, bude přijat do oboru v přednostnějším pořadí uvedeném na přihlášce, do ostatních oborů nebude přijat
 • ruší se zápisový lístek
 • odvolání lze podat do tří pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení, rozhodnutí o odvolání může být kladné jen v případě porušení legislativy, chybně ohodnocené přijímací zkoušky, nemá smysl se odvolávat proti nepřijetí z důvodu možného uvolnění kapacity, případnou volnou kapacitu může ředitel naplnit až v dalším kole přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení zveřejní všechny SŠ 15. května 2024.